Usługi PPOŻ

,,Lepiej zapobiegać niż likwidować skutki.’’

Zbiór zasad przeciwpożarowych to jeden z najważniejszych dokumentów, który reguluje działanie wielu firm w całej Polsce. Dbałość o właściwy poziom bezpieczeństwa pożarowego jest jednym z istotniejszych, choć stosunkowo często zaniedbywanych, obowiązków spoczywających na właścicielach, zarządcach czy użytkownikach obiektów. Świadczę usługi w zakresie PPOŻ dla firm, zapraszam do współpracy.
Zakres usług, które świadczę:
• kontrola warunków ppoż. w firmie,
• szkolenia z zakresu ppoż. dla pracodawców oraz pracowników,
• opracowywanie planów ewakuacyjnych,
• przeglądy konserwacyjne gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
• określanie wymogów w zakresie wyposażenia obiektów w urządzenia przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne i ochrony ppoż,
• termowizja – mierzenie temperatury pomieszczeń, maszyn, lokalizacja usterek i napraw systemów przeciwpożarowych.